E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ וארא - תשנ"ט
הלכה ומנהג
האוחז ס"ת ערום [גליון]
הת' חיים אליעזר זלמנוב
תלמיד בישיבה

בגליון תשסו העיר הרב מ.פ. שי' על דברי רעק"א בשו"ת סי' נח שכת' שהמנהג להניח ידו על המזוזה אין לו מקור בש"ס כ"א בשו"ע (סי' רפה) שכתב הרמ"א בשם המהרי"ל ש"יש אומרים . . יניח ידו על המזוזה". והקשה הנ"ל הרי הרמ"א עצמו מביא בשם המהרי"ל שמוכח מגמ' ע"ז דף יא, מהסיפור דאוקלוס הגר, א"כ מהו כוונת רעק"א באומרו שאין לזה מקור בש"ס.

והנה אין כאן תמיהה חדשה, שהרי כבר הקשה קושיא זו על רעק"א בספר "בירור הלכה" ע' קלא.

וראה ב"קונטרס מזוזה" להגר"ב זילבר שי' ע' י – יא (בשוה"ג) שמביא משו"ת סתרי ומגיני שהקשה עד"ז על רעק"א, וכותב שם שמלשון הרמ"א "יש אומרים" משמע שאינו חיוב מדינא דגמ' (ומביא ג"כ מ"יד שאול" סי' רפט סק"ד שאין זה חיוב), ולכן כת' רעק"א שאין לזה מקור בש"ס, כי סיפור זה הוא רק זכר לדבר ולא מקור לחיוב.

Download PDF
תוכן הענינים
רשימות
לקוטי שיחות
אגרות קודש
נגלה
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות