E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ תצוה - פרשת זכור - תשנ"ט
רשימות
מעשינו ועבודתינו
הרב ישכר דוד קלויזנר
נחלת הר חב"ד, אה"ק ת"ו

איתא בתניא ריש פרק לז: "והנה תכלית השלימות הזה .. תלוי במעשינו ועבודתנו כל זמן משך הגלות" וכו' עכ"ל.

וברשימות קדש (ע' רכח) מביאים בלקוטי פירושים מלקו"ש חלק כה (ע' 352 הערה 40): "ועבודתנו: לכאורה צ"ל "ועבודתינו" (ביו"ד), כמו "במעשינו" הסמוך לו". עכ"ל.

ובהערה 28 שם מהמו"ל: "וכן הוא במהדורא קמא" עכ"ל.

ובכל זאת לא תקנו זאת בפנים גוף התניא, והשאירו "ועבודתנו" (בלי יו"ד).

ונראה שכאן דוקא כן היו צריכים לתקן זאת בפנים התניא, הגם שזה לא מופיע ב'לוח התיקון' ו'בהערות ותיקונים', אעפ"כ, לפי מ"ש כ"ק אדמו"ר בפתח דבר לס' התניא: "לוח התיקון .. ערכתי על פי השוואה לההוצאות הראשונות, ולאלו שנדפסו בסמיכות מקום לרבנו הזקן, אשר קרוב לודאי שהיו שם כת"י התניא מוגהים, ואולי גם מגיהים שקבלו הוראות מרבנו הזקן" עכ"ל - הי' צריכים לתקן זאת בפנים, כי בתניא דפוס שקלאב תקס"ו (שתח"י) מופיע (בע' מט,ב) "ועבודתינו" (ביו"ד). ו"הוצאת שקלאב תקס"ו, היינו בזמן אדה"ז ונדפסה במקום הסמוך לו, ואגה"ת שבה היא לא מהד"ק שלה כ"א מהד"ת, שכ"ז מראה שאדה"ז שם עיונו עלי'" עכ"ל כ"ק אדמו"ר באג"ק שנדפסה ב"ס' התניא - ביבליוגרפיה" (ע' 13).

וכן ראיתי בתניא (הב') זאלקווי תקנ"ט "ועבודתינו" (ביו"ד), וכ"ה בתניא (הג') זאלקווא תקס"ה, (היו"ד) קאפוסט תקע"ד, (הט"ו) יאס תר"ג, (הי"ח, י"ט) ווין [שהוא בעצם ווארשא, כמ"ש ב'תניא - ביביליוגרפיה' ע' 86] תרט"ז, (הכ') לעמבערג תרי"ז, (הכ"ד) לבוב תרכ"ד (שתח"י) - כל אלו ראיתי, וכנראה שכ"ה גם בשאר הדפוסים שטרם ראיתי. [ז"ע העירני הר"י מונדשיין שי' שכ"ה בהתניא הראשון סלאוויטא תקנ"ז].

ברם הטעות התחיל (כנראה) בתניא ווילנא תרל"ב והלאה שהופיע "ועבודתנו" (בלי יו"ד), וכיון שבדפוסים הראשונים נאמר עם יו"ד, וזה גם "טעות המדפיס דמוכח", א"כ פשיטא שצריכים לתקן זאת בפנים התניא, ובנדו"ד ה"קנאות" שלא להעיז לתקן הוא "קידוש" הטעות של המדפיס, ולא לקדושתו של ס' התניא כפי שנכתב ע"י רבינו הזקן.

w

בתניא פל"ד (מג,ב) נאמר: "כדת הניתנה לכל אחד ואחד בהלכות תלמוד תורה". עכ"ל.

וברשימות שם (ע' רי) נאמר: "בהל' ת"ת .. אדה"ז הל' ת"ת פ"ב ג'". עכ"ל.

והמו"ל פענחו: "פ"ב ה"ג".

והעירני הגה"ח הרב מרדכי שמואל אשכנזי שליט"א (מד"א כפר חב"ד) שבה"ג שם אין הענין הזה כלל, וצ"ל בפ"ג (ולא ה"ג), והיינו שבפ"ב זה נמצא בה"א ובה"ט, ובפ"ג זה נמצא בה"ד.

ונראה להביא סעייתא להנ"ל מרשימות על פרק לז (ע' רל) שכתב כ"ק אדמו"ר: "בענין שכחה: הל' ת"ת לאדה"ז פ"ב ס"י". עכ"ל. ואם הכוונה כאן היתה ל"ה"ג", הי' כותב "ס"ג" (או ה"ג), וע"כ פשוט כנ"ל.

ברשימות על פרק לז (ע' רל) מציין כ"ק אדמו"ר עמ"ש בתניא "וקיי"ל דעקימת שפתיו הוי מעשה" - "ועיין ג"כ לקו"ת לג"פ נח סד"ה מים רבים .. ועיין ג"כ לקו"ת הנ"ל שיש מחלקים אותיות בומ"ף". עכ"ל.

והערני הגה"ח הרב אשכנזי הנ"ל, דלמה אינו מציין ללקו"ת (של אדה"ז) בדברים פד,ג? ע"ש.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות