E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ תצוה - פרשת זכור - תשנ"ט
חסידות
"חלק אלו' ממעל ממש - מאן דנפח מתוכיה נפח"
יהושע מונדשיין
ירושלים עיה"ק

על האמור בתניא פ"ב "וכמ"ש בזוהר מאן דנפח מתוכיה נפח", העתיקו ב"לקוטי פירושים" מאג"ק רבינו זי"ע (כ, עמ' קלא): יש אומרים שנמצא עד"ז בס' הקנה, ואינו תח"י. עכ"ל.

והוא בס' הקנה על פ' בראשית (הנק' גם "ספר הפליאה"), דף מז, ב במהדורת תשנ"ז: ויפח באפיו נשמת חיים, מי שנופח משלו הוא נופח. עכ"ל.

וראה גם ב"לקוטי הגהות לס' התניא" עמ' ט.

ובס' "יושר לבב" (לבעל ה"משנת חסידים"; בית א', חדר ד' פ"ב): כל הנשמות על שם בניו נקראו.. ולכן אנו נקראים בנים להקב"ה כדכתיב בנים אתם לה' אלקיכם דמשמע בנים ממש.. ולא על חנם דמו רז"ל הנשמה להקב"ה, כי חלק אלו-ה מלמעלה היא ממש.. ויפח באפו נשמת חיים ואמרו המקובלים על זה כי כל הנופח מעצמותו הוא נופח וכו'.

ולהעיר גם מהדיוקים בתיבת "ממש" שבתניא שם, וכ"ה הל' גם בקטע דלעיל.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות