E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ תצוה - פרשת זכור - תשנ"ט
חסידות
אני הוי' לא שניתי
הת' מנחם מענדל רייצס
תות"ל - מגדל העמק

איתא בתניא פרק כט: "…לרגוז על נפש הבהמית שהיא יצרו הרע בקול רעש ורוגז במחשבתו, לומר לו אתה רע ורשע ומשוקץ ומתועב ומנוול וכו', ככל השמות שקראו לו חכמינו ז"ל, באמת עד מתי תסתיר לפני אור א"ס ב"ה הממלא כל עלמין, הי' הוה ויהי' בשוה, גם במקום זה שאני עליו, כמו שהי' אור א"ס ב"ה לבדו קודם שנברא העולם, בלי שום שינוי, כמ"ש אני ה' לא שניתי, כי הוא למעלה מהזמן וכו'".

ויש להעיר, שביאור זה שמבאר כאן בענין "אני הוי' לא שניתי" שונה מהביאור הרגיל בתניא, שחוזר עליו אדמו"ר הזקן כמה פעמים;

מתחיל בפ' כא, "אתה הוא עד שלא נברא העולם אתה הוא משנברא כו', פירוש הוא ממש בלי שום שינוי כדכתיב אני הוי' לא שניתי, כי עוה"ז וכן כל העולמות העליונים אינם פועלים שום שינוי באחדותו ית' בהבראם מאין ליש, שכמו שהי' הוא לבדו הוא יחיד ומיוחד קודם הבראם כן הוא לבדו הוא יחיד ומיוחד אחר שבראם, משום דכולא קמי' כלא חשיב וכאין ואפס ממש".

ותוכן זה, שהקב"ה נשאר יחיד ומיוחד כו' ולא נשתנה ח"ו מצד זה שכל הבריאה אינה תופסת מקום כלל ובטלה במציאות כביטול דיבור א' בנפש האדם, חוזר עלי' עוד בפל"ג ("וגם עתה כן הוא לבדו בלי שום שינוי כלל מפני שכל הנבראים בטלים אצלו במציאות ממש"), בפמ"ב ("כנ"ל פ"כ"), בפמ"ג ובפמ"ו.

וכן בשער היחוד והאמונה פ"ז, "והנה במ"ש יובן אני הוי' לא שניתי, פי' שאין שום שינוי כלל כמו שהי' לבדו קודם בריאת העולם כך הוא לבדו אחר שנברא, וז"ש אתה הוא עד שלא נברא העולם אתה הוא כו', בלי שום שינוי בעצמותו ולא בדעתו, כי בידיעת עצמו יודע כל הנבראים שהכל ממנו ובטל במציאות אצלו".

אמנם כאן בפכ"ט מבאר באופן אחר, שהענין של "אני הוי' לא שניתי" הוא מצד שהוא ית' למעלה מהזמן שלכן הבריאה – שהיא דבר מחודש מאין ליש – אינה "קיימת" כלל אצלו. ובלשונו: "הי' הוה ויהי' בשוה .. כי הוא למעלה מהזמן וכו'".

ואבקש מקוראי הגליון לעיין בזה, מדוע הוצרך לבאר כאן בפכ"ט ענין "אני הוי' לא שניתי" בביאור שונה מהביאור הרגיל בזה.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות