E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ תצוה - פרשת זכור - תשנ"ט
הלכה ומנהג
הלכה כדברי המכריע
הרב מאיר צירקינד
תושב השכונה

המשנה למלך הל' בית הבחירה ה"ח כתב, וז"ל: "ודברי מרן [הכס"מ] תמוהים הם בעיני במ"ש והכרעת רבי אינה הכרעה כו', כנראה דהוקשה לו דאמאי לא פסק [הרמב"ם] כרבי דהוי מכריע, וקי"ל דהלכה כדברי המכריע, ותמהני דהא כלל זה לא נאמר כ"א במשנה ולא בברייתא.

וצ"ע למה לא תירץ כאן כמו שתירץ בפ"ט מהל' ברכות ה"ג, דר"ל דאף אם היתה הכרעה זו, במתניתין לא היתה הכרעה.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות