E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ תצוה - פרשת זכור - תשנ"ט
חסידות
"מעשינו ועבודתנו"
יהושע מונדשיין
ירושלים עיה"ק

כ"ק רבינו זי"ע דיבר פעמים רבות על הלשון "מעשינו ועבודתנו" שבריש פ' ל"ז שבתניא, וחלקם נאסף ב"לקוטי פירושים" לפרק זה.

בין השאר מובא שם מלקו"ש (כה, עמ' 352, הע' 40), שלכאורה צ"ל "ועבודתינו" (ביו"ד) כמו "במעשינו" הסמוך לו. עכ"ל.

והערה זו צ"ע (וגם לא מצאנוה בשיחות ובמאמרים שלפניה ושלאחריה), כי לכאו' מה הדמיון בין שתי התיבות; "מעשינו" אכן צ"ל ביו"ד כמשפט ל' רבים (המעשים שלנו) ולא "מעשנו" ל' יחיד (המעשה שלנו). משא"כ "עבודתנו" היא ל' יחיד, והיו"ד לא תהפוך אותה לל' רבים (כי הריבוי של "עבודה" הוא "עבודות"). וגם מצד הענין מדובר ב"מעשים" רבים אך ב"עבודה" אחת (כי ה"עבודה" שלנו כוללת עניינים רבים. "עבודת ה'" ולא "עבודות ה'").

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות