E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ תצוה - פרשת זכור - תשנ"ט
לקוטי שיחות
יעקב אבינו לא מת
הרב יצחק אייזיק הלוי פישער
ברוקלין, נ.י.

בלקו"ש חכ"ו ע' 6 ואילך מבואר בהנוגע ליעקב ומשה דאיתא בגמ' דלא מתו דהעילוי של יעקב ומשה אשאר צדיקים דאפי' במיתתן קרויין חיים, דבשאר צדיקים הפי' הוא דרק הרוחניות שלהן נשאר בעוה"ז, אבל לא חיי הצדיק עצמן, נמצא דיש כאן איזה שינוי לאחר פטירתם, משא"כ במשה כיון שמידתו מדת האמת, אא"פ להיות הפסק גם בגשמיות העולם וזהו ענין אתפשטותא דמשה בכל דרא וכו', ועד"ז בנוגע ליעקב כיון שמידתו היא מדת האמת, תתן אמת ליעקב, ולכן מוכרח דחיי יעקב הם נצחיים גם בגשמיות העולם, ולכן מקשה הגמ' (תענית ה,ב) וכי בכדי חנטו חנטייא וכו' כיון שלא מת גם בגשמיות העולם? וע"ז מתרצת הגמרא דכיון דזרעו בחיים וזהו ענין נצחי דבבני יעקב א"א להיות כליון ח"ו, אף הוא בחיים, כיון דחיים של זרעו הוא הוא חיי יעקב, ומטעם זה גופא זרעו בחיים, כיון שהוא בחיים, ויעקב מדתו מדת האמת, ובאמת ל"ש הפסק עיי"ש - והנה משמעות השיחה היא דיעקב ומשה שניהם שווים וקיימין בקיום נצחי כיון דמדתם הוא מדת האמת והו"ע נצחי.

וילה"ע מדברי החת"ס [בדרושים ואגדות מכת"י] (ירושלים תשנ"ח) ע' קכו-כז דמבאר שם העילוי של יעקב אשאר צדיקים שלא מתו ג"כ ורק דחוזרין לעפרם שעה קודם תחה"מ [שבת קנב,ב] דמצינו ג' צדיקים אשר בית ישראל נשען עליהם והשפעתם בלתי נפסקת, וסימנם לא "ימ"ד" ולא יספר ר"ת יעקב, משה, ודוד, ויעקב הוא אב לכללות האומה, ומשה משפיע לכללות התורה, ודוד משפיע ענין המלכות וזהו"ע דוד מלך ישראל חי וקיים, ומ"מ קודם תחה"מ תעלה נשמתם למעלה בלתי תת להם אחיזה בארץ כלל ואז תשתכח תורה מישראל ובטלה מלכות וגדולה וכו' וכו' אבל שפע יעקב א"א להתבטל בשום פנים, כיון דיעקב הוא אב לכללות האומה עיי"ש.

הרי מבואר מהחת"ס דמחלק בין יעקב למשה, דמשה ודוד תעלה נשמתם למעלה שעה א' קודם תחה"מ [הגם שלא מתו קודם לכן] משא"כ שפע יעקב לא תתבטל אפי' שעה א' קודם תחה"מ. ומשמע דעיקר ענין הנצחיות היא אצל יעקב, וכמו שמבאר שם כיון דיעקב הוא אב לכללות האומה.

ויש לבאר זה עפי"ד התדב"א הידועים בשני דברים קדמו לעולם תורה וישראל ואיני יודע איזה מהם קדם כשהוא אומר דבר אל בנ"י צו את בנ"י הוי אומר דישראל קדמו.

הרי מבואר מזה דישרא-ל קדמו לתורה, ומובן לפי"ז דכיון דיעקב הוא אב לכללות האומה וכיון דישראל קדמו לתורה, י"ל דגם אם תשתכח תורה מישראל מ"מ שפע יעקב לא נתבטל כיון דיעקב קשור עם העצם של ישראל.

והנה משמעות דברי החת"ס היא דהמדובר הוא אודות השפע של יעקב ולא בנוגע לחיי הגשמיים שלו, דהשפעת משה יופסק קודם תחה"מ, משא"כ שפע יעקב לא תתבטל.

ומהשיחה י"ל ג"כ דהא דיעק"א לא מת הפי' הוא רק דכיון דחיי יעקב הם נצחיים גם בגשמיות העולם כיון דזרעו בחיים אף הוא בחיים.

אבל מזה ליכא הכרח דגופו של יעק"א לא מת כפשוטו. אמנם ראה [בספר ג' תמוז תשנ"ד] (ע' רמ) דיוסף מת בפני אחיו מפני שחנט את אביו ומשמע דלא מת כפשוטו ג"כ ויש להאריך בזה ולא באתי רק להעיר.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות