E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ תצוה - פרשת זכור - תשנ"ט
רשימות
דירה בתחתונים
הרב יעקב לייב אלטיין
תושב השכונה

ברשימות – הערות ומ"מ על פל"ו בתחילתו, שהובא מארז"ל נתאווה הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים, מציין כ"ק אדמו"ר שבתנחומא בחוקותי הלשון "נתאוה הק' כשם שיש לו דירה למעלה שיהא לו כך דירה למטה", ומסיים "וצ"ע ממש"כ והנה תכלית כו'", והכוונה למ"ש לקמן בפירקין "והנה תכלית השתלשלות העולמות וירידתם ממדרגה למדרגה אינו בשביל עולמות העליונים הואיל ולהם ירידה מאור פניו ית' אלא התכלית הוא עוה"ז התחתון כו'", עיי"ש.

ובפענוחים שם ביארו שכוונת הצ"ע היא ד"לכאורה במארז"ל לא נתפרש שענין זה הוא תכלית הבריאה".

וקשה לי, דאם זו כוונת הצ"ע, למה הוצרך להקשות ממ"ש לקמן בפירקין ולא מלשון אדה"ז כאן גופא "מארז"ל שתכלית בריאת עוה"ז היא שנתאוה כו'".

אבל לפענ"ד כוונת כ"ק פשוטה וברורה, דמלשון המדרש הנ"ל מוכח דגם העליונים הם דירה לו ית' ונתאווה הקב"ה "שיהא לו כך דירה למטה".

ואדרבה מלשון המדרש משמע שעיקר הדירה הוא בעליונים אלא שהקב"ה נתאווה שגם התחתונים יהיו דירה כמו העליונים.

ואילו לקמן בפירקין מפורש ד"תכלית השתלשלות העולמות כו' אינו בשביל עולמות העליונים הואיל ולהם ירידה מאור פניו ית'" – הרי שהעליונים אינם דירה לעצמותו כי הם ירידה מאור פניו ית'. ועיין בארוכה ד"ה באתי לגני תשי"א פ"ד.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות