E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ תצוה - פרשת זכור - תשנ"ט
רשימות
מגילה שכתב כ"ק אדמו"ר מהר"ש
הרב מנחם מענדל פעלער
שליח כ"ק אדמו"ר, טווין סיטיז מינעסאטא

ברשימות שי"ל לפורים (חוברצ קעז – רשימת היומן פאריז, צ"ח פורים), וזלה"ק: "מגילה שכתב מהר"ש נ"ע לא היו עשרת בני המן בעמוד בפני עצמו", עכלה"ק.

ובפענוחי המו"ל: ש"כ"ק מו"ח אדמו"ר סיפר ש. . . (במגילה שכתב וכו'). ואולי י"ל שכ"ק אדמו"ר ראה אז את המגילה בעצמו (ולא ששמע "סיפור" מכ"ק אדמו"ר מוהריי"ץ נ"ע אודותו) כי: א) ענין זה נרשם בין הנהגות שראה. ב) לכאו' השתמש בו אדמוהריי"ץ נ"ע.

[דרך אגב שמעתי מהרה"ח ר' קהת שי' ווייס שפעם קראו אותו לקרוא את המגילה עבור הרבנית ונתנו לו אותו מגילה שכתב כ"ק אדמו"ר מהר"ש נ"ע לקרוא ממנו, וא"כ לכאורה מסתבר לומר שכ"ק אדמוהריי"ץ נ"ע השתמש בו.]

וכיון דאתינן להכי ראוי לציין ל"כרם חב"ד" גליון מס' 1 – תשרי תשמ"ז ע' 74 וש"נ, (ומציין גם לקובץ יגדיל תורה [נ.י. תשמ"ב]) עיי"ש.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות